AUTORIA - Terms

Akceptacja Regulaminu stanowi umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na zasadach określonych przez Regulamin.

DEFINICJE
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
DOSTĘP DO E-USŁUGI
POLITYKA PRYWATNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I LICENCJA
PODMIOTY TRZECIE (STRONY WWW, REKLAMODAWCY, SERWISY
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
WYPOWIEDZENIE
ROZWIĄZANIE UMOWY
OCHRONA PRYWATNOŚCI
TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
INNE POSTANOWIENIA
ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – UŻYTKOWNIK ZWYKŁY
OPIS SERWISU
SYSTEM PUNKTÓW
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
FAKTURY I DANE KONTAKTOWE
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – DEALER
WSTĘP
SPECYFIKACJA USŁUG
SYSTEM PUNKTOWY
USŁUGI DODATKOWE I CENNIK
ZASTRZEŻENIA
ZASADY UCZESTNICTWA
OPŁATY
ROZWIĄZANIE UMOWY
ZMIANY REGULAMINU
ROZDZIAŁ III – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU - PORÓWNYWARKA CENOWA CZĘŚCI
WSTĘP
SPECYFIKACJA USŁUG
OPŁATY
ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 

DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy zbiór zasad, których przestrzeganie warunkuje używanie e-Usługi
 • Administrator – przedstawiciel Operatora nadzorujący działanie e-Usługi, w tym zachowania użytkowników pod kątem zgodności z Regulaminem
 • e-Usługa – zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu
 • Serwis - Utylitarna Platforma Społecznościowa dla Rynku Motoryzacyjnego, udostępniona w publicznej domenie internetowej pod adresem www.autoria.pl wraz z subdomenami i domenami powiązanymi.
 • Operator – firma Piotr Brodowski Dotcom Projects z siedzibą przy ul. Bobrowiecka 3 lok. 269, 00-728 Warszawa NIP: 672-174-14-16
 • Usługi – funkcjonalności e-Usługi: (a) bezpłatne oraz (b) płatne, świadczone przez Operatora drogą elektroniczną.
 • Treść Użytkownika – wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, pliki multimedialne (muzyka, dźwięki, fotografie, grafikę, nagrania wideo), pliki tekstowe (wiadomości) i inne materiały, jakie Użytkownik zamieszcza w Serwisie
 • Użytkownik Zwykły - osoba fizyczna korzystająca z E-usług, w tym także dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Dealer (zamiennie: Komis) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z E-usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Użytkownik – Użytkownik Zwykły lub Dealer
 • Punkt – wirtualne jednostki rozliczeniowe (wewnętrzny środek płatniczy) służące do rozliczania usług płatnych dostępnych za pośrednictwem e-Usługi
 • Pakiet — pakiet Punktów wraz z towarzyszącymi Usługami nabywany przez Dealera w celu korzystania z Usług. Rodzaje Pakietów określa Cennik.
 • Cennik — ustalane przez Operatora opłaty, w tym opłaty za Pakiety, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez Operatora.
 • Konto Dealera — indywidualne konto wirtualne utworzone i utrzymywane w ramach e-Usługi przez Operatora na rzecz Dealera, umożliwiające korzystanie i gromadzące informacje na temat korzystania przez Dealera z e-Usługi. Dostęp do Konta uwarunkowany jest podaniem unikatowej nazwy (loginu), hasła oraz numer NIP.
 • Pojazd — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją Operatora mogą być przedmiotem obrotu w Serwisie.
 • Strona Dealera – związana z Kontem Dealera witryna internetowa służąca do zarządzania Ogłoszeniami Dealera, w szczególności do publikowania Ogłoszeń.
 • Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdów, opublikowane przez Operatora w ramach e-Usługi.

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

DOSTĘP DO E-USŁUGI

 1. E-usługi są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników, pod warunkiem posiadania przez Użytkowników pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. W celu uzyskania dostępu do pewnych e-usług Użytkownik może być zobowiązany do podania aktualnych i dokładnych informacji identyfikacyjnych, kontaktowych i innych w ramach procesu rejestracji lub ciągłego korzystania z e-Usługi. W szczególności Użytkownik powinien podać nazwę loginu, hasło oraz adres e-mail. Login podany przez Użytkownika może zawierać treści sprzecznych z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a w szczególności nie może wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika. Operator nie gwarantuje dostępności loginów oraz adresów e-mail, przy których rejestracji stosowana jest zasada pierwszeństwa kolejności, ani też Operator nie będzie dochodził, czy dany login / adres e-mail został użyty zgodnie z uprawnieniami. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła do konta użytkownika oraz za wszelkie działania dokonywane przy użyciu swojego konta, w tym także za skutki udostępnienia danych do konta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym wykorzystaniu hasła lub konta, a także o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Operator nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z nieprzekazania przez Użytkownika dokładnych informacji lub niezapewnienia bezpieczeństwa hasła.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystając z e-Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator może uzyskiwać dostęp, zachowywać i ujawniać informacje o koncie Użytkownika oraz wszelką Treść powiązaną z kontem w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne do: (a) spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania władz, (b) egzekwowania postanowień Regulaminu, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących możliwego oszustwa, związanych z bezpieczeństwem lub technicznych (w tym między innymi z filtrowaniem spamu), (d) zapewnienia ochrony przed nieodwracalną szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa e-Usługi, Użytkowników lub publicznego, zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.
 2. Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie e-Usługi, w tym Treści Użytkownika, może wiązać się z (a) transmisją poprzez różne sieci oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci, urządzeń lub usług.
 3. Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się z tym, że Administrator może mieć dostęp do konta Użytkownika i jego zawartości oraz zawieszać lub anulować dostęp do konta, a także możliwość modyfikacji konta przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania innym Użytkownikom e-Usługi – o ile takie dane są niezbędne w celu zawarcia  i wykonania  umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami w ramach e-Usługi. W takim wypadku otrzymujący te dane Użytkownicy w celu wykonania zawartej za pośrednictwem e-Usługi umowy mają status niezależnych administratorów danych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I LICENCJA

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone w Serwisie Treści Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo, lecz nie bierze na siebie obowiązku uprzedniego sprawdzania, oznaczania, filtrowania, odrzucania, modyfikacji bądź przenoszenia jakiejkolwiek Treści Użytkownika dostępnej za pośrednictwem e-Usługi. Użytkownik rozumie, że korzystając z e-Usługi, może zostać narażony na kontakt z treścią budzącą zastrzeżenia, a także że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie oraz wszelką Treść Użytkownika tworzoną, przesyłaną lub wyświetlaną podczas korzystania z Serwisu i E-usług, a także wszelkie wynikające z tego następstwa. Użytkownik zgadza się korzystać z e-Usługi wyłącznie do takich celów, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności zakłócających działanie e-Usługi lub serwerów albo sieci połączonych z e-Usługą.

  Publikując Treść Użytkownika w zasobach e-Usługi Użytkownik oświadcza, że (i) będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do Treści Użytkownika,(ii) jego prawa do Treści Użytkownika mogą być przeniesione na Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) bez naruszania praw osób trzecich na zasadach licencji. Licencja będzie niewyłączna, bezpłatna, czas jej obowiązywania będzie nieokreślony, nieodwołalna, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) i będzie obejmować wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności: (i) wprowadzenie Treści Użytkownika lub jej części do pamięci komputera, do pamięci telefonu komórkowego, tabletu, serwerów sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu; (ii) w zakresie rozpowszechniania Treści Użytkownika lub jej części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Treści Użytkownika lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, mobile Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Treści Użytkownika lub jej części na stronach internetowych, nadawanie Treści Użytkownika lub jej części przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Treści Użytkownika lub jej części umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Treści Użytkownika lub jej części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; (iii) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Treści Użytkownika lub jej poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji językowych, graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych Treści Użytkownika i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie; (iv) prawo modyfikowania Treści Użytkownika lub jej części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Treści Użytkownika lub jej pojedynczych elementów.

 

PODMIOTY TRZECIE (STRONY WWW, REKLAMODAWCY, SERWISY)

 1. Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych, w tym także reklamodawców, których Operator nie jest właścicielem lub będących poza kontrolą Operatora. W szczególności w ramach e-Usługi mogą być wyświetlane reklamy, promocje oraz treści sponsorowane. Sposób, tryb i zakres zamieszczania reklam w ramach e-Usługi może się zmieniać. Jednym z warunków korzystania z e-Usługi jest zgoda Użytkownika na zamieszczanie przez Operatora takich reklam, a także na to, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i powstałe w ich wyniku jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i działalność podmiotów trzecich. Użytkownik uzyskując dostęp do serwisu internetowego podmiotów trzecich za pośrednictwem e-Usługi, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko i zdaje sobie sprawę z tego, że niniejszy Regulamin i polityka prywatności e-Usługi nie dotyczy takich serwisów. Użytkownik jawnie zwalnia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Użytkownika z serwisów internetowych podmiotów trzecich lub treści prezentowanych przez takie serwisy. Ponadto wszelkie aktywności Użytkownika związane z kampaniami reklamowymi, promocjami publikowanymi w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich, włączając w to płatności i dostawy towarów lub jakiekolwiek inne warunki (takie jak gwarancje) stanowią stosunki prawne i faktyczne wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Operator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści Użytkownika związane z zawieraniem przez Użytkownika umów z podmiotami trzecimi.

  Użytkownik rozpoczynający korzystanie z serwisów podmiotów trzecich, powinien niezwłocznie zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności takich serwisów.

 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Operatora a w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z niewłaściwym korzystaniem przez użytkownika z e-Usługi, w tym naruszeniem Regulaminu, w tym z jakiejkolwiek odpowiedzialności i kosztów wynikających z wszelkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych lub ewentualnych), nawet jeżeli Operator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), pozwów, orzeczeń, kosztów procesowych i obsługi prawnej wszelkiego typu i o jakimkolwiek charakterze.

Operator nie gwarantuje, że e-Usługa zaspokoi wymagania Użytkownika, ani że będzie świadczona bezbłędnie, punktualnie, w sposób niezakłócony i bezpiecznie, ani, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z e-Usługi będą wiarygodne i precyzyjne, ani, że jakość informacji, usług, rekomendacji i innych materiałów zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem e-Usługi będzie zgodna z oczekiwaniami Użytkownika

Użytkownik uzyskując lub pobierając jakiekolwiek materiały lub informacje za pośrednictwem e-Usługi ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, awarie urządzeń i utratę danych w systemach komputerowych powstałe w wyniku pobrania takich materiałów. Użytkownik oświadcza, że wie, iż używając e-Usługi może byc narażony na treści obraźliwe i/lub nieprzyzwoite.

Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek warunków, gwarancji, praw ani odpowiedzialności, których nie można zgodnie z prawem wykluczyć bądź ograniczyć.

 

WYPOWIEDZENIE

Użytkownik może zaprzestać korzystania z e-Usługi w dowolnym czasie. Użytkownik zgadza się z tym, że Operator może w dowolnym czasie w związku z okresem nieaktywności konta, przerwać dostęp Użytkownika do e-Usługi lub jej części i usunąć konto Użytkownika. Operator ma także prawo rozwiązać umowę w każdym czasie i z dowolnego powodu z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia konto użytkownika zostanie wyłączone i Użytkownik może nie uzyskać dostępu do e-Usługi, konta lub dowolnych plików bądź innej treści na koncie. Ustęp „Zastrzeżenia dotyczące gwarancji oraz odpowiedzialność operatora” będzie obowiązywać również po rozwiązaniu umowy.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Operator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza jej postanowienia i nie zaprzestaje tych naruszeń ani nie usuwa ich skutków mimo upływu 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania. Wezwanie dokonywane jest drogą elektroniczą w postaci wiadomości prezentowanej w koncie Użytkownika

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikom dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem e-Usługi przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

Operator niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w e-Usługi proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Operatora zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

W celu podnoszenia jakości świadczonych na rzecz Użytkowników E-usług Operator używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację Użytkowników. Mechanizm cookies jest wykorzystywany m.in. dla utrzymania sesji Użytkownika, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk oglądalności.

Operator zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem e-Usługi z informacji i usług oferowanych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu, który przetwarza ich dane osobowe.

W przypadku korzystania za pośrednictwem e-Usługi z formularzy udostępnianych przez inne podmioty, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego informacji do celów określonych w formularzu. W szczególności zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,poz.883) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej od podmiotów wskazanych w formularzu. Zgoda udzielona na powyższej podstawie może być cofnięta poprzez oświadczenie złożone podmiotowi będącemu nadawcą informacji handlowej oraz przetwarzającemu dane osobowe.

Rejstracja w e-Usłudze, umożliwiająca korzystanie z jej pełnej funkcjonalności, jest możliwa wyłącznie w połączeniu ze zgodą na otrzymywanie, na podany podczas rejestracji adres email, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w e-Usłudze pociąga za sobą wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Operatora podanych przy rejestracji danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć i datę urodzenia , w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach handlowych i marketingowych (wysyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych). Dane osobowe obejmujące adresy email mogą być również udostępnione partnerom biznesowym Operatora, do przetwarzania w celach wskazanych powyżej, a także innym podmiotom w celu realizacji wysyłki informacji handlowych. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co skutkuje likwidacją konta na zasadach opisanych w akapicie poprzedzającym.

Użytkownik e-Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są gromadzone przez Operatora, w celach umożliwienia korzystania z Platformy. Powyższa zgoda obejmuje automatyczną rejestrację w bazach danych adresów IP użytkowników.

 

TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Operator nie wyraża zgody na zamieszczanie w Serwisie informacji promujących bezpośrednio lub pośrednio inne konkurencyjne e-usługi (przy czym dokładne określenie co jest konkurencyjną działalnością leży wyłącznie po stronie Operatora), reklamy, informacji dotyczących sprzedaży, jak również prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych danych marketingowych, a w przypadku naruszenia tego punktu zastrzega Operator sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika aż do chwili usunięcia niezgodnych z niniejszym ustępem treści. Wyjątek stanowią informacje, niezawierające linków, o świadczonych usługach umieszczone przez użytkowników w odpowiednio oznaczonych miejscach w ustawieniach konta, o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona użytkownikom.

Operator nie jest zobowiązany do publikacji treści / wpisów Użytkownika. W każdym czasie wpis może zostać usunięty przez Operatora. Wpis może być również przeniesiony do innego działu e-Usługi (w szczególności w obszarze modułu Forum) zgodnego z tematyką wpisu, wedle uznania Operatora.

Użytkownik powinien zgłosić treści sprzeczne z niniejszym regulaminem za pomocą dedykowanego mechanizmu "zgłoś nadużycie". Bezzasadne korzystanie z tego mechanizmu jest zabronione.

ZABRONIONE JEST:

 1. Rozpowszechnianie wszelkiej treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste innych osób, prawa autorskie i prawa pokrewne, a także naruszającej inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Rozpowszechnianie szeroko rozumianych treści pornograficznych, treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, treści obraźliwych oraz naruszających standardy etyczne, wirusów komputerowych oraz złośliwego oprogramowania, treści ironizujących, prześmiewczych, złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku dla innych osób oraz sprzecznych z wymogami kultury osobistej, a także treści o charakterze rasistowskim i dystryminującym mniejszości kulturowe.
 3. Publikowanie wpisów stanowiących szeroko rozumiany marketing (reklamy, kryptoreklamy, materiały promocyjne), chyba, że na publikację treści zgody udzielił Operator.

SZCZEGÓLNE ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI W MODULE FORUM

Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, lub powtarzających informacje już ujęte w toku dyskusji; rozpoczynających nowy wątek, które nie zawierają merytorycznej treści związanej z tematyką działu; prowokujących do sporu, jak również uczestniczenie w sporach z innymi Użytkownikami, zawierających taką samą treść w wielu działach lub treść niezwiązaną z tematem.

Wpisy na forum powinny być redagowane w sposób gramatycznie poprawny, w stopniu umożliwiającym jasne odczytanie przekazywanych informacji, a przedstawiamy problem powinien dostarczać informacji wystarczających na jego zdiagnozowanie oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi przez innych Użytkowników.

Niestosowanie się do zasad Regulaminu określających zasady publikowania treści w module Forum może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika przez Operatora.

Operator ma prawo usuwać lub modyfikować treści naruszające Regulamin, jak również przenosić treści do innych działów według własnego uznania.

Moderatorów poszczególnych for tematycznych wyznacza Operator.

 

INNE POSTANOWIENIA

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia e-Usługi (lub jej jakiejkolwiek części) w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, za powiadomieniem Użytkownika. Taka sytuacja będzie występować w szczególności w przypadkach ulepszania e-Usługi lub zmiany jej zawartości, a także z przyczyn niezależnych od Opearatora. Użytkownik zgadza się z tym, że Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia e-Usługi w ww.przypadkach.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień, w tym odnoszących się do zmiany warunków Regulaminu poprzez wiadomości e-mail, pocztą tradycyjną lub w formie publikacji komunikatów w ramach konta Użytkownika.

Operator zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części e-Usługi, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O takich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą odpowiedniego komunikatu w module Powiadomienia w ramach konta Użytkownika. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników Zwykłych w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik Zwykły może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Operatora lub przesłać swoje oświadczenie na adres Operatora. Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Użytkownika Zwykłego konto i poinformuje go o tym fakcie.

W razie zaistnienia sporu sądowego z Użytkownikiem Zwykłym przyjmuje się właściwość sądu według przepisów kodeksu postepowania cywilnego. Pozostałe spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Operatora.

 

ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – UŻYTKOWNIK ZWYKŁY

 

OPIS SERWISU

Serwis to utylitarna platforma społecznościowa dla rynku motoryzacyjnego skierowana do posiadaczy pojazdów (Użytkowników Zwykłych) oraz firm działajacych na tym rynku w tym Dealerów. W szczególności e-Usługa świadczona z wykorzystaniem Serwisu umożliwia Użytkownikowi Zwykłemu utworzenie indywidualnego konta (z dostępem poprzez zalogowanie przez nazwę użytkownika i hasło), w ramach którego użytkownik może korzystać z funkcjonalności e-Usługi. Funkcjonalności e-Usługi umożliwiają m.in. publikowanie treści (w tym zamieszczanie informacje o posiadanych pojazdach), komunikację z innymi użytkownikami, dostęp do bazy wiedzy (Forum), dostęp do Porównywarki Cenowej, Asystenta Serwisowego, Zakupów Grupowych i innych. Większość funkcjonalności dla Użytkownika Zwykłego jest bezpłatna, a Funkcjonalności płatne można zrealizować za pomocą systemu Punktów.

 

SYSTEM PUNKTÓW

System Punktów to wirtualny wewnętrzny system rozliczeniowy w Serwisie. Punkty są niezbędne do działania niektórych usług płatnych w Serwisie (jak np. promowanie ogłoszeń). Punkty można kupić wybierając jeden z Pakietów PREMIUM lub zdobyć za aktywność w serwisie.

Cena Punktu w PLN zależy od wybranego pakietu, zgodnie z Tabelą 1.

Tabela 1: Pakiety Punktów

*Cennik promocyjny.

Aby zdobyć punkty można także:

- polecić Serwis zapraszając innych użytkowników do rejestracji. Aby to zrobić należy skorzystać z funkcji "Zaproś kogoś spoza serwisu" w zakładce MOI ZNAJOMI. Za skuteczne polecenie zapraszajacy otrzyma 10 Punktów. Skuteczne polecenie oznacza rejestrację w Serwisie konta przez zaproszonego użytkownika.

- dodać wartościowy post na forum, za który inni użytkownicy podziękują. Podziekować można poprzez kliknięcie odpowiedniego przyciku przy danym wątku na forum. Za każde podziękowanie autor postu otrzymuje 1 Punkt.

OPIS I SPOSÓB DZIAŁANIA USŁUG DODATKOWYCH

PORÓWNYWARKA CENOWA CZĘŚCI to moduł, dzięki któremu wybierzesz najbardziej korzystne oferty na części dla samochodu. Użytkownik ma dostęp do oferty ściśle dopasowanych dla swojego modelu, odpowiednio pogrupowanych, np. wg cen. 

WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA PODŚWIETLENIEM to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie podświetlone kontrastowym kolorem. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.

PROMOWANIE OGŁOSZENIA NA SZCZYCIE LISTY to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlane w specjalnej strefie na szczycie listy wyników wyszukiwarki danego modelu. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.

OGŁOSZENIE NA STRONIE GŁÓWNEJ WYSZUKIWARKI to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlone na najczęściej odwiedzanej - stronie głównej wyszukiwarki, wszystkim użytkownikom niezależnie od kryteriów wyszukiwania. Jeśli w tym samym czasie więcej ogłoszeń jest promowanych w ten sposób, będą one wyświetlane w kolejności dodania, w odstępie 5 sekund. Ogłoszenie może pojawić się wielokrotnie. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.

PLANY SERWISOWE - to unikatowa funkcjonalność, która udostępnia plany serwisowe zgodne z zaleceniami producentów pojazdów. Plany serwisowe obejmują opis, terminy i części wymagane przy przeglądach technicznych. Dla mniej popularnych modeli dostępne są tzw.

STANDARDOWE PLANY SERISOWE, bazujące na wypadkowej zaleceń innych modeli pojazdów z takim samym typem silnika i obejmujące najbardziej typowe zalecenia. Uwaga: plany serwisowe zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą ekspertów motoryzacyjnych, jednak Operator zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w prezentowanych zaleceniach. Korzystanie z planów serwisowych dostępnych w AUTORII wyłącznie na ryzyko użytkownika.

 

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Użytkownik za pomocą modułu Rozliczenia może zarządzać usługami w zakresie udostępnionych funkcjonalności, w szczególności zamawiać usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe zamawiane są poprzez zakup odpowiedniego Pakietu Punktów.

Zamówienie dodatkowych usług i ich funkcjonalności oznacza natychmiast skuteczną modyfikację łączącej strony umowy i jej rozszerzenie o kolejne usługi lub ich dodatkowe funkcjonalności na zasadach opisanych w umowie, opisie danej usługi lub jej funkcjonalności oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystając z dodatkowych usług lub ich funkcjonalności Użytkownik obciążany będzie dodatkowymi opłatami, według cennika.

Płatności za usługi płatne dokonywane są z góry według aktualnego cennika za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.

 

FAKTURY I DANE KONTAKTOWE

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej. Faktury znajdują się do pobrania w koncie Użytkownika w module „Rozliczenia”, dostępne po zrealizowaniu płatności.

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania własnych danych firmowych i kontaktowych w posiadanym koncie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi danymi firmowymi i kontaktowymi są te znajdujące się w koncie Użytkownika. Zmiana danych firmowych i kontaktowych nie jest zmianą postanowień umowy.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenia stanowiący podstawę reklamacji.

Reklamacje powinny zostać zgłoszone do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.

Reklamacja powinna zawierać: wskazanie danych Użytkownika, numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

 

ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – DEALER

 

WSTĘP

Niniejsza część Regulaminu określa zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu pojazdami, które mogą być przedmiotem obrotu za pośrednictwem Serwisu.

 

SPECYFIKACJA USŁUG

Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów mechanicznych wraz z opisem i z ich zdjęciami.

W celu publikacji Ogłoszeń niezbędne jest podanie przez Dealera co najmniej: obowiązkowych danych dotyczących opisu pojazdu i jego specyfikacji technicznej, danych adresowych i kontaktowych Dealera, ceny ofertowej brutto.

Każde Ogłoszenie może zostać wypromowane za pośrednictwem dostępnych akcji promujących (scharakteryzowanych w rozdziale USŁUGI DODATKOWE I CENNIK).

 

SYSTEM PUNKTOWY

System Punktów to wirtualny wewnętrzny system rozliczeniowy stosowany w Serwisie. Punkty są niezbędne do działania niektórych usług płatnych w Serwisie (jak np. promowanie ogłoszeń). Punkty można zakupić za pośrednictwem operatora systemu płatności internetowych. Jednorazowo można kupić dowolną liczbę PUNKTÓW z przedziału od 10 do 1000. W zależności od wielkości nabywanego pakietu Punktów, można otrzymać od 1 do 173 Punktów gratis (wliczonych w cenę).

Koszt jednego punktu zależy od wielkości kupowanego pakietu i kształtuje się od 0,85 PLN do 1 PLN netto.

Punkty posiadają ważność. Każdy zakup dowolnej liczby PUNKTÓW wydłuża ważność wszystkich posiadanych punktów o 12 miesięcy.

Punkty można zdobyć poprzez polecenie serwisu i zaproszenie nowego komisu do rejestracji (300 PUNKTÓW za nowe konto typu dealer / komis).

 

USŁUGI DODATKOWE I CENNIK

USŁUGI BEZPŁATNE

W Autorii większość usług jest bezpłatnych.

Tabela 2: Wykaz usług bezpłatnych

Publikowanie ogłoszeń bez ograniczeń ZA DARMO
Kokpit zarządczy ze statystykami ZA DARMO
Mapka na podstronie komisu ZA DARMO
Galeria / Kolaż miniaturek ogłoszeń ZA DARMO
Targetowanie ogłoszeń* ZA DARMO
Dostęp do bazy potencjalnych klientów* ZA DARMO

*Usługa bezpłatna w okresie promocyjnym, do odwołania.

 

OPIS USŁUG BEZPŁATNYCH

1) PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ to prezentacja nielimitowanej liczby ogłoszeń w wyszukiwarce pod adresem autoria.pl/ogloszenia. Standardowo ogłoszenia prezentowane są w kolejności dodania na okres 14 dni od daty publikacji.

2) KOKPIT ZARZĄDCZY ZE STATYSTYKAMI to strona startowa zawierająca użyteczne raporty i wykresy dotyczące najważniejszych aktywności na koncie, popularności, pozycjonowania i rankingu ogłoszeń i inne narzędzia ułatwiające efektywne zarządzanie Ogłoszeniami.

3) MAPKA NA PODSTRONIE KOMISU przedstawia lokalizację Komisu na podstawie adresu domyślnego.

4) GALERIA / KOLAŻ MINIATUREK OGŁOSZEŃ umożliwia wyświetlanie na stronie ogłoszenia pozostałych Ogłoszeń Dealera. Do działania funkcji niezbędne jest posiadanie co najmniej 9 Ogłoszeń z co najmniej jednym zdjęciem każde. Aby wywołać galerię należy zlokalizować kursor nad nazwą komisu.

5) TARGETOWANIE OGŁOSZEŃ to funkcja, która umożliwia prezentowanie Ogłoszeń na kontach wybranych użytkowników Serwisu - potencjalnych kupców danego pojazdu. Serwis automatycznie dopasowuje Ogłoszenia do Użytkowników na bazie zaawansowanych algorytmów i reguł, takich jak korelacja zainteresowań, zachowania na stronie i inne, wyświetlając Ogłoszenia Użytkownikom, którzy z największym prawdopodobieństwem mogą być zainteresowani kupnem ogłoszonego pojazdu. Użytkownik widzi ogłoszenia pojazdów, które potencjalnie chciałby kupić. Ogłoszenia są prezentowane w formie tzw. karuzeli w 5 sekundowych ekspozycjach. Jeśli jest więcej ogłoszeń spełniających kryteria dopasowania, ogłoszenia wyświetlają się losowo, przy czym pierwszeństwo w losowaniu mają te Ogłoszenia, które były najrzadziej wyświetlane, a więc szanse na wyświetlenie są wyrównane dla wszystkich Ogłoszeń.

6) DOSTĘP DO BAZY POTENCJALNYCH KLIENTÓW - to funkcja umożliwiająca bezpośrednie dotarcie do użytkowników Serwisu, którzy na swoich kontach zaznaczyli, że planują kupić auto, które znajduje się w Ogłoszeniu Dealera.

 

USŁUGI PŁATNE

Płatne w Autorii są usługi promowania ogłoszeń zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3: Wykaz usług płatnych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH:
Wyróżnienie ogłoszenia podświetleniem 5
Promowanie ogłoszenia na szczycie listy 10
Ogłoszenie na str. głównej wyszukiwarki 25
Tabela przedstawia koszt usług promujących w Punktach AUTORIA. Koszt jednego Punktu to od 0 (w przypadku korzystania wyłącznie z gratisowych Punktów za polecenie Serwisu) do 1 PLN netto. Tabela przedstawia więc maksymalne koszty poszczególnych usług w PLN netto.

Aby zdobyć bezpłatne Punkty należy polecić Serwis poprzez zaproszenie innych Dealerów do rejestracji w Serwisie poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji wskazanej w Serwisie. Za skuteczne polecenie zapraszajacy otrzyma 50 Punktów. Skuteczne polecenie oznacza rejestrację w Serwisie konta typu Komis / Dealer przez Dealera.

OPIS USŁUG PŁATNYCH

1) WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA PODŚWIETLENIEM to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie podświetlone kontrastowym kolorem przez 14 dni za cenę 5 punktów. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania Ogłoszeń. Można przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych Ogłoszeń.

2) PROMOWANIE OGŁOSZENIA NA SZCZYCIE LISTY to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlane w specjalnej strefie na szczycie listy wyników wyszukiwarki danego modelu przez 14 dni za cenę 10 punktów. Nowe niepromowane ogłoszenia nie zepchną ogłoszenia Użytkownika na dalsze pozycje, będzie ono nadal widoczne w promocyjnej strefie. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Można przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych Ogłoszeń.

3) OGŁOSZENIE NA STRONIE GŁÓWNEJ WYSZUKIWARKI to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlone na najczęściej odwiedzanej - stronie głównej wyszukiwarki, wszystkim użytkownikom niezależnie od kryteriów wyszukiwania, przez 14 dni za cenę 25 punktów. Jeśli w tym samym czasie więcej Ogłoszeń jest promowanych w ten sposób, będą one wyświetlane w kolejności dodania, w odstępie 5 sekund. Ogłoszenie może pojawić się wielokrotnie. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Można przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych Ogłoszeń.

Dealer podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie.

 

ZASTRZEŻENIA

Operator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów niezależnych, takich jak dostawca internetu lub usług kolokacyjnych.

W ramach jednego Ogłoszenia Dealer może przedstawić informacje dotyczące wyłącznie jednego pojazdu. Ten sam Pojazd nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie zamieszczanie innych danych kontaktowych w opisie pojazdu, różnych od zawartych na koncie Dealera oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z zawieszeniem świadczenia usług i blokadą Konta Dealera.

Dealer jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

Operator ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Serwisowi, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Dealerowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

Dealer oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez Operatora na zasadach określonych w niniejszymRegulaminie.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Dealera następujących warunków łącznie:a) poprawna rejestracja konta na stronach internetowych Serwisu wraz z podaniem obowiązujęcego nr NIP Dealera,b) akceptacja Regulaminu.

Operator może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Dealera na adres siedziby Operatora dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w parametrach Konta Dealera.

Dealer powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe. Dane teleadresowe podane w treści Ogłoszenia powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach Konta Dealera.

Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.

Dealer może rejestrować więcej niż jedno Konto wyłącznie za zgodą Operatora.

 

OPŁATY

Większość usług świadczonych w ramach Serwisu na rzecz Dealerów/Komisów jest bezpłatna. Płatne są usługi promowania ogłoszeń. Płatności rozliczane są za pomocą systemu Punktów Autoria, które można nabyć z góry za pośrednictwem niezależnego operatora płatności internetowych.

Faktura VAT jest udostępniana w formie elektronicznej w module ROZLICZENIA. Zmiana danych do faktury jest możliwa za pośrednictwem Operatora.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Dealer może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej, po uprzednim potwierdzeniu danych identyfikacyjnych Konta Dealera, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

 

ZMIANY REGULAMINU

Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez Operatora. O zmianach i o terminach ich obowiązywania poinformuje na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.

Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną.

Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie wykonania usługi do wykonania w Serwisie choćby odbyło się bez logowania Dealera. Brak akceptacji zmiany jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

 

ROZDZIAŁ III – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – PORÓWNYWARKA CENOWA CZĘŚCI

 

WSTĘP

Niniejsza część Regulaminu określa zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkowników Zwykłych w zakresie Porównywarki Cenowej Części – systemu prezentowania ofert na części i akcesoria motoryzacyjne.

 

SPECYFIKACJA USŁUG

Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom Zwykłym informacji o ofertach współpracujących z Operatorem – na zasadach odrębnych umów – e-sklepów prezentujących na łamach Autorii swoją ofertę w zakresie części i akcesoriów motoryzacyjnych.

 

OPŁATY

Korzystanie z Porównywarki Cenowej Części jest bezpłatne dla Użytkowników Zwykłych.

 

ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Treści i dane publikowane na łamach e-Usługi pochodzą z niezależnych od Operatora źródeł (m.in. od współpracujących e-sklepów oraz dostawcy danych słownikowych części i pojazdów - TecDoc) i mimo, że Operator dokłada wszelkich starań co do rzetelności tych treści i danych, odpowiedzialność Operatora za opublikowaną treść i dane, w szczególności w zakresie cen, dostępności i dopasowania części do wybranych pojazdów, jest wyłączona. W szczególności Operator nie ponosi także żadnej opowiedzialności za treść i działanie usług zewnętrznych, w szczególności portali e-sklepów, do których następuje przekierowanie z e-Usługi.

­­­­