REGULAMIN AUTORIA.PL

Akceptacja Regulaminu stanowi umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na zasadach określonych przez Regulamin.

  1. DEFINICJE

  2. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. DOSTĘP DO E-USŁUGI
  2. POLITYKA I OCHRONA PRYWATNOŚCI
  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I LICENCJA
  4. PODMIOTY TRZECIE (STRONY WWW, REKLAMODAWCY, SERWISY)
  5. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
  6. WYPOWIEDZENIE
  7. ROZWIĄZANIE UMOWY
  8. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
  9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  10. INNE POSTANOWIENIA
  11. ZMIANY REGULAMINU

  3. ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – OGŁOSZENIA

  1. WSTĘP
  2. OPIS SERWISU I SPECYFIKACJA USŁUG
  3. CENNIK OGŁOSZEŃ
  4. FAKTURY I DANE KONTAKTOWE
  5. ZASTRZEŻENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  4. ROZDZIAŁ III – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – PORÓWNYWARKA CENOWA CZĘŚCI

  1. WSTĘP
  2. OPIS SERWISU I SPECYFIKACJA USŁUG
  3. OPŁATY
  4. ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

  1. DEFINICJE

  • Regulamin – niniejszy zbiór zasad, których przestrzeganie warunkuje używanie e-Usługi
  • Administrator – przedstawiciel Operatora nadzorujący działanie e-Usługi, w tym zachowania użytkowników pod kątem zgodności z Regulaminem
  • E-Usługa – zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu
  • Serwis – motoryzacyjny portal ogłoszeniowy i porównywarka cenowa części udostępniona w publicznej domenie internetowej pod adresem autoria.pl wraz z subdomenami i domenami powiązanymi.
  • Operator – firma Dotcom Projects Piotr Brodowski z siedzibą w Horizon Business Center, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa NIP: 672-174-14-16
  • Usługi – funkcjonalności e-Usługi: (a) bezpłatne oraz (b) płatne, świadczone przez Operatora drogą elektroniczną.
  • Treść Użytkownika – wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, pliki multimedialne (muzyka, dźwięki, fotografie, grafikę, nagrania wideo), pliki tekstowe (wiadomości) i inne materiały, jakie Użytkownik zamieszcza w Serwisie
  • Użytkownik Zwykły (zamiennie: Klient Indywidualny) – osoba fizyczna korzystająca z E-usług, w tym także dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Dealer (zamiennie: Komis lub Klient Firmowy) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z E-usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej polegającej na sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub części i akcesoriów do pojazdów
  • e-sklep – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z E-usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej polegającej na sprzedaży hurtowej lub detalicznej częściami i akcesoriami do pojazdów
  • Kliknięcie oznacza przejście poprzez URL znajdujący się w Autorii do oferty e-sklepu na stronie internetowej e-sklepu (URL asortymentu).
  • Użytkownik – Użytkownik Zwykły lub Dealer lub e-sklep
  • Cennik — ustalane przez Operatora opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez Operatora.
  • Konto Firmowe — indywidualne konto wirtualne utworzone i utrzymywane w ramach e-Usługi przez Operatora na rzecz Dealera, umożliwiające korzystanie i gromadzące informacje na temat korzystania przez Dealera z e-Usługi. Dostęp do Konta uwarunkowany jest podaniem unikatowej nazwy (loginu), hasła oraz numer NIP.
  • Pojazd — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją Operatora mogą być przedmiotem obrotu w Serwisie.
  • Część – część lub akcesorium do pojazdów
  • Strona Dealera – związana z Kontem Dealera witryna internetowa służąca do zarządzania Ogłoszeniami Dealera, w szczególności do publikowania Ogłoszeń.
  • Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdów lub Części, opublikowane przez Operatora w ramach e-Usługi.
  • Sklep Stacjonarny – fizyczna lokalizacja prowadzenia działalności przez e-sklep (a) o stałej powierzchni sprzedażowej, (b) umożliwiająca odbiór osobisty towaru o dowolnej godzinie w czasie otwarcia sklepu bez konieczności umawiania się klienta na określoną godzinę, (c) otwarta nieprzerwanie przez co najmniej 7h dziennie w dni powszednie, umożliwiając wejście do sklepu bez potrzeby anonsowania się klienta, (d) posiadająca asortyment towarów szerszy niż zamówiony przez klientów, w szczególności obejmujący podstawowe artykuły uniwersalne (takie jak żarówki, wycieraczki, akumulator, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy i chłodnic).

  2. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. DOSTĘP DO E-USŁUGI

  1. E-usługi są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników, pod warunkiem posiadania przez Użytkowników pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. W celu uzyskania dostępu do pewnych e-usług Użytkownik może być zobowiązany do podania aktualnych i dokładnych informacji identyfikacyjnych, kontaktowych i innych w ramach procesu rejestracji lub ciągłego korzystania z e-Usługi. W szczególności Użytkownik powinien podać nazwę loginu, hasło oraz adres e-mail. Login podany przez Użytkownika może zawierać treści sprzecznych z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a w szczególności nie może wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika. Operator nie gwarantuje dostępności loginów oraz adresów e-mail, przy których rejestracji stosowana jest zasada pierwszeństwa kolejności, ani też Operator nie będzie dochodził, czy dany login / adres e-mail został użyty zgodnie z uprawnieniami. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła do konta użytkownika oraz za wszelkie działania dokonywane przy użyciu swojego konta, w tym także za skutki udostępnienia danych do konta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym wykorzystaniu hasła lub konta, a także o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Operator nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z nieprzekazania przez Użytkownika dokładnych informacji lub niezapewnienia bezpieczeństwa hasła.

  2. POLITYKA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

  Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikom dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem e-Usługi przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

  Operator niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w e-Usługi proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Operatora zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

  W celu podnoszenia jakości świadczonych na rzecz Użytkowników e-Usług Operator używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację Użytkowników. Mechanizm cookies jest wykorzystywany m.in. dla utrzymania sesji Użytkownika, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk oglądalności.

  Operator zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem e-Usługi z informacji i usług oferowanych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu, który przetwarza ich dane osobowe.

  W przypadku korzystania za pośrednictwem e-Usługi z formularzy udostępnianych przez inne podmioty, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego informacji do celów określonych w formularzu. W szczególności zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,poz.883) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej od podmiotów wskazanych w formularzu. Zgoda udzielona na powyższej podstawie może być cofnięta poprzez oświadczenie złożone podmiotowi będącemu nadawcą informacji handlowej oraz przetwarzającemu dane osobowe.

  Rejestracja w e-Usłudze, umożliwiająca korzystanie z jej pełnej funkcjonalności, jest możliwa wyłącznie w połączeniu ze zgodą na otrzymywanie, na podany podczas rejestracji adres email, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Rejestracja w e-Usłudze pociąga za sobą wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Operatora podanych przy rejestracji danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć i datę urodzenia , w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach handlowych i marketingowych (wysyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych). Dane osobowe obejmujące adresy email mogą być również udostępnione partnerom biznesowym Operatora, do przetwarzania w celach wskazanych powyżej, a także innym podmiotom w celu realizacji wysyłki informacji handlowych. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co skutkuje likwidacją konta na zasadach opisanych w akapicie poprzedzającym.

  Użytkownik e-Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są gromadzone przez Operatora, w celach umożliwienia korzystania z Platformy. Powyższa zgoda obejmuje automatyczną rejestrację w bazach danych adresów IP użytkowników.

  1. Korzystając z e-Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator może uzyskiwać dostęp, zachowywać i ujawniać informacje o koncie Użytkownika oraz wszelką Treść powiązaną z kontem w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne do: (a) spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania władz, (b) egzekwowania postanowień Regulaminu, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących możliwego oszustwa, związanych z bezpieczeństwem lub technicznych (w tym między innymi z filtrowaniem spamu), (d) zapewnienia ochrony przed nieodwracalną szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa e-Usługi, Użytkowników lub publicznego, zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.
  2. Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie e-Usługi, w tym Treści Użytkownika, może wiązać się z (a) transmisją poprzez różne sieci oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci, urządzeń lub usług.
  3. Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się z tym, że Administrator może mieć dostęp do konta Użytkownika i jego zawartości oraz zawieszać lub anulować dostęp do konta, a także możliwość modyfikacji konta przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania innym Użytkownikom e-Usługi – o ile takie dane są niezbędne w celu zawarcia  i wykonania  umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami w ramach e-Usługi. W takim wypadku otrzymujący te dane Użytkownicy w celu wykonania zawartej za pośrednictwem e-Usługi umowy mają status niezależnych administratorów danych.

  Twoje Prawa jako Użytkownika
  Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

  Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, skontaktuj się z nami mailem na adres kontakt@autoria.pl.

  Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

  Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

  Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

  W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

  Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

  Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt.

  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I LICENCJA

  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone w Serwisie Treści Użytkownika. W szczególności Operator Serwisu Autoria nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, ich rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym. Operator zastrzega sobie prawo, lecz nie bierze na siebie obowiązku uprzedniego sprawdzania, oznaczania, filtrowania, odrzucania, modyfikacji bądź przenoszenia jakiejkolwiek Treści Użytkownika dostępnej za pośrednictwem e-Usługi. Użytkownik rozumie, że korzystając z e-Usługi, może zostać narażony na kontakt z treścią budzącą zastrzeżenia, a także że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie oraz wszelką Treść Użytkownika tworzoną, przesyłaną lub wyświetlaną podczas korzystania z Serwisu i E-usług, a także wszelkie wynikające z tego następstwa. Użytkownik zgadza się korzystać z e-Usługi wyłącznie do takich celów, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności zakłócających działanie e-Usługi lub serwerów albo sieci połączonych z e-Usługą.Publikując Treść Użytkownika w zasobach e-Usługi Użytkownik oświadcza, że (i) będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do Treści Użytkownika,(ii) jego prawa do Treści Użytkownika mogą być przeniesione na Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) bez naruszania praw osób trzecich na zasadach licencji. Licencja będzie niewyłączna, bezpłatna, czas jej obowiązywania będzie nieokreślony, nieodwołalna, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) i będzie obejmować wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności: (i) wprowadzenie Treści Użytkownika lub jej części do pamięci komputera, do pamięci telefonu komórkowego, tabletu, serwerów sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu; (ii) w zakresie rozpowszechniania Treści Użytkownika lub jej części – wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Treści Użytkownika lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, mobile Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Treści Użytkownika lub jej części na stronach internetowych, nadawanie Treści Użytkownika lub jej części przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Treści Użytkownika lub jej części umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Treści Użytkownika lub jej części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; (iii) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Treści Użytkownika lub jej poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji językowych, graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych Treści Użytkownika i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie; (iv) prawo modyfikowania Treści Użytkownika lub jej części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Treści Użytkownika lub jej pojedynczych elementów.

  4. PODMIOTY TRZECIE (STRONY WWW, REKLAMODAWCY, SERWISY)

  1. Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych, w tym także reklamodawców, których Operator nie jest właścicielem lub będących poza kontrolą Operatora. W szczególności w ramach e-Usługi mogą być wyświetlane reklamy, promocje oraz treści sponsorowane. Sposób, tryb i zakres zamieszczania reklam w ramach e-Usługi może się zmieniać. Jednym z warunków korzystania z e-Usługi jest zgoda Użytkownika na zamieszczanie przez Operatora takich reklam, a także na to, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i powstałe w ich wyniku jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i działalność podmiotów trzecich. Użytkownik uzyskując dostęp do serwisu internetowego podmiotów trzecich za pośrednictwem e-Usługi, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko i zdaje sobie sprawę z tego, że niniejszy Regulamin i polityka prywatności e-Usługi nie dotyczy takich serwisów. Użytkownik jawnie zwalnia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Użytkownika z serwisów internetowych podmiotów trzecich lub treści prezentowanych przez takie serwisy. Ponadto wszelkie aktywności Użytkownika związane z kampaniami reklamowymi, promocjami publikowanymi w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich, włączając w to płatności i dostawy towarów lub jakiekolwiek inne warunki (takie jak gwarancje) stanowią stosunki prawne i faktyczne wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Operator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści Użytkownika związane z zawieraniem przez Użytkownika umów z podmiotami trzecimi.Użytkownik rozpoczynający korzystanie z serwisów podmiotów trzecich, powinien niezwłocznie zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności takich serwisów.

  5. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  Mimo ścisłej kontroli treści serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, zewnętrznych linków. Dotcom Projects – operator serwisu Autoria.pl wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na formę i treści powiązanych stron i zawartych tam treści. Z tego powodu operator serwisu i Autoria.pl dystansują się od wszystkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach serwisu Autoria.pl, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich stron do których prowadzą linki zawarte w serwisie Autoria.pl.

  Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Operatora a w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z e-Usługi, w tym naruszeniem Regulaminu, w tym z jakiejkolwiek odpowiedzialności i kosztów wynikających z wszelkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych lub ewentualnych), nawet jeżeli Operator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), pozwów, orzeczeń, kosztów procesowych i obsługi prawnej wszelkiego typu i o jakimkolwiek charakterze.

  Operator nie gwarantuje, że e-Usługa zaspokoi wymagania Użytkownika, ani że będzie świadczona bezbłędnie, punktualnie, w sposób niezakłócony i bezpiecznie, ani, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z e-Usługi będą wiarygodne i precyzyjne, ani, że jakość informacji, usług, rekomendacji i innych materiałów zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem e-Usługi będzie zgodna z oczekiwaniami Użytkownika.

  Operator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów niezależnych, takich jak dostawca internetu lub usług kolokacyjnych.

  Użytkownik uzyskując lub pobierając jakiekolwiek materiały lub informacje za pośrednictwem e-Usługi ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, awarie urządzeń i utratę danych w systemach komputerowych powstałe w wyniku pobrania takich materiałów. Użytkownik oświadcza, że wie, iż używając e-Usługi może być narażony na treści obraźliwe i/lub nieprzyzwoite.

  Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek warunków, gwarancji, praw ani odpowiedzialności, których nie można zgodnie z prawem wykluczyć bądź ograniczyć.

  6. WYPOWIEDZENIE

  Użytkownik może zaprzestać korzystania z e-Usługi w dowolnym czasie. Użytkownik zgadza się z tym, że Operator może w dowolnym czasie w związku z okresem nieaktywności konta lub brakiem uiszczenia należnych opłat związanych ze świadczeniem e-Usługi, przerwać dostęp Użytkownika do e-Usługi lub jej części i usunąć konto Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia konto użytkownika zostanie wyłączone i Użytkownik może nie uzyskać dostępu do e-Usługi, konta lub dowolnych plików bądź innej treści na koncie. Ustęp „Zastrzeżenia dotyczące gwarancji oraz odpowiedzialność operatora” będzie obowiązywać również po rozwiązaniu umowy.

  7. ROZWIĄZANIE UMOWY

  Operator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza jej postanowienia i nie zaprzestaje tych naruszeń ani nie usuwa ich skutków mimo upływu 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania. Wezwanie dokonywane jest drogą elektroniczną w postaci wiadomości prezentowanej w koncie Użytkownika.

  Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej, po uprzednim potwierdzeniu danych identyfikacyjnych Konta, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

  Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

  8. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

  Operator nie wyraża zgody na zamieszczanie w Serwisie informacji promujących bezpośrednio lub pośrednio inne konkurencyjne e-usługi (przy czym dokładne określenie co jest konkurencyjną działalnością leży wyłącznie po stronie Operatora), reklamy, informacji dotyczących sprzedaży, jak również prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych danych marketingowych, a w przypadku naruszenia tego punktu zastrzega Operator sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika aż do chwili usunięcia niezgodnych z niniejszym ustępem treści. Wyjątek stanowią informacje, niezawierające linków, o świadczonych usługach umieszczone przez użytkowników w odpowiednio oznaczonych miejscach w ustawieniach konta, o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona Użytkownikom.

  Operator nie jest zobowiązany do publikacji treści / wpisów Użytkownika. W każdym czasie wpis może zostać usunięty przez Operatora. Wpis może być również przeniesiony do innego działu e-Usługi zgodnego z tematyką wpisu, wedle uznania Operatora.

  Użytkownik powinien zgłosić treści sprzeczne z niniejszym regulaminem za pomocą dedykowanego mechanizmu „zgłoś nadużycie”. Bezzasadne korzystanie z tego mechanizmu jest zabronione.

  ZABRONIONE JEST:

  1. Publikowanie Ogłoszeń zawierających treść niezgodną ze stanem faktycznym w odniesieniu do Pojazdów i Części lub wprowadzających w błąd Użytkowników.
  2. Rozpowszechnianie wszelkiej treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste innych osób, prawa autorskie i prawa pokrewne, a także naruszającej inne obowiązujące przepisy prawa.
  3. Rozpowszechnianie szeroko rozumianych treści pornograficznych, treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, treści obraźliwych oraz naruszających standardy etyczne, wirusów komputerowych oraz złośliwego oprogramowania, treści ironizujących, prześmiewczych, złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku dla innych osób oraz sprzecznych z wymogami kultury osobistej, a także treści o charakterze rasistowskim i dyskryminującym mniejszości kulturowe.
  4. Publikowanie wpisów stanowiących szeroko rozumiany marketing (reklamy, kryptoreklamy, materiały promocyjne), chyba, że na publikację treści zgody udzielił Operator.

  9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenia stanowiący podstawę reklamacji.

  Reklamacje powinny zostać zgłoszone do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.

  Reklamacja powinna zawierać: wskazanie danych Użytkownika, przedmiotu reklamacji (np. numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, ofert e-sklepu, ogłoszeniodawcy, dokładne opisanie powodu reklamacji.

  Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

  10. INNE POSTANOWIENIA

  Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia e-Usługi (lub jej jakiejkolwiek części) w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, za powiadomieniem Użytkownika. Taka sytuacja będzie występować w szczególności w przypadkach ulepszania e-Usługi lub zmiany jej zawartości, a także z przyczyn niezależnych od Operatora. Użytkownik zgadza się z tym, że Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia e-Usługi w ww. przypadkach.

  Użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień, w tym odnoszących się do zmiany warunków Regulaminu poprzez wiadomości e-mail, pocztą tradycyjną lub w formie publikacji komunikatów w ramach konta Użytkownika.

  Operator zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części e-Usługi, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

  Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O takich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą odpowiedniego komunikatu w module Powiadomienia w ramach konta Użytkownika. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników Zwykłych w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik Zwykły może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Operatora lub przesłać swoje oświadczenie na adres Operatora. Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Użytkownika Zwykłego konto i poinformuje go o tym fakcie.

  W razie zaistnienia sporu sądowego z Użytkownikiem Zwykłym przyjmuje się właściwość sądu według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Operatora.

  11. ZMIANY REGULAMINU

  Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez Operatora. O zmianach i o terminach ich obowiązywania poinformuje na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.

  Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną.

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie wykonania usługi do wykonania w Serwisie choćby odbyło się bez logowania Użytkownika. Brak akceptacji zmiany jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

  3. ROZDZIAŁ II – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – OGŁOSZENIA

  1. WSTĘP

  Niniejsza część Regulaminu określa zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkowników w zakresie Ogłoszeń – systemu prezentowania ofert sprzedaży Pojazdów i Części.

  2. OPIS SERWISU I SPECYFIKACJA USŁUG

  a) Publikowanie strony Użytkownika i Ogłoszeń

  Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości publikowania strony Użytkownika oraz stałej emisji Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów i Części wraz z opisem i z ich zdjęciami.

  W celu publikacji Ogłoszeń niezbędne jest podanie przez Użytkownika co najmniej: obowiązkowych danych dotyczących opisu Pojazdu lub Części i ich specyfikacji technicznej, danych adresowych i kontaktowych, ceny ofertowej brutto.

  Ogłoszenia mogą być publikowane przez Użytkownika niezarejestrowanego lub zarejestrowanego – Indywidualnego lub Firmowego. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymują konto osadzone w Serwisie, przy czym Użytkownicy Firmowi otrzymują także domenę w schemacie nazwa użytkownika.autoria.pl. Konto posiada rozwiązania umożliwiające kontakt potencjalnego klienta z Użytkownikiem, a także rozwiązania ułatwiające zarządzanie ogłoszeniami, takie jak wykresy dotyczące wyświetleń Ogłoszeń.

  W celu rejestracji należy określić typ Użytkownika, podać unikatową nazwę Użytkownika, adres email, hasło oraz NIP (dot. Użytkownika Firmowego).

  b) Usługi promujące

  Ponadto Serwis świadczy usługi związane z poprawą widoczności Ogłoszeń (usługi promujące):

  • WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA PODŚWIETLENIEM to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie podświetlone kontrastowym kolorem. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.
  • PROMOWANIE OGŁOSZENIA NA SZCZYCIE LISTY to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlane w specjalnej strefie na szczycie listy wyników wyszukiwarki danego modelu. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.
  • OGŁOSZENIE NA STRONIE GŁÓWNEJ WYSZUKIWARKI  (KARUZELA) to akcja promocyjna, dzięki której Ogłoszenie będzie wyświetlone na najczęściej odwiedzanej – stronie głównej wyszukiwarki, wszystkim użytkownikom niezależnie od kryteriów wyszukiwania. Jeśli w tym samym czasie więcej ogłoszeń jest promowanych w ten sposób, będą one wyświetlane w kolejności dodania, w odstępie 5 sekund. Ogłoszenie może pojawić się wielokrotnie. Ten typ promocji można łączyć z innymi formami promowania ogłoszeń. Możesz przedłużyć ważność tego efektu dla aktywnych ogłoszeń.

  c) Usługa Przeceny Ogłoszeń

  Autoria umożliwia publikowanie przecenionych (wyprzedażowych) ogłoszeń na następujących zasadach:

  1. Jeśli oferta występuje także na innych portalach internetowych (w szczególności Allegro, OLX, Otomoto, Gratka, Sprzedajemy, Autotrader) lub na stronie własnej Użytkownika, to „przeceniona cena” musi odnosić się do cen na tych portalach i oznaczać minimalną różnicę w cenie. Przykładowo, jeśli przecena w Autorii wynosi -10%, a nowa cena równa się 90 PLN, („stara” przekreślona cena równa się 100 PLN), to cena na innych portalach musi wynosić co najmniej 100 PLN.
  2. Wyjątkiem od powyższej zasady są ogłoszenia dotyczące wyprzedaży rocznika nowych samochodów publikowane przez autoryzowanych dealerów lub generalnych importerów pojazdów.
  3. Jeśli oferta występuje tylko na Autorii, to obniżkę można zrobić nie wcześniej niż po 2 tygodniach od dodania ogłoszenia.

  3. CENNIK OGŁOSZEŃ

  Ogłoszenia w Autorii płatne są zgodnie z Cennikiem dla Klientów Indywidualnych lub Cennikiem dla Firm.

  4. FAKTURY I DANE KONTAKTOWE

  Faktura VAT jest udostępniana w formie elektronicznej w module ROZLICZENIA. Zmiana danych do faktury jest możliwa za samodzielnie na profilu Dealera lub poprzez Operatora.

  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej. Faktury znajdują się do pobrania w koncie Użytkownika w module „Rozliczenia”, dostępne po zrealizowaniu płatności.

  Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania własnych danych firmowych i kontaktowych w posiadanym koncie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi danymi firmowymi i kontaktowymi są te znajdujące się w koncie Użytkownika. Zmiana danych firmowych i kontaktowych nie jest zmianą postanowień umowy.

   5. ZASTRZEŻENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

   W ramach jednego Ogłoszenia Dealer może przedstawić informacje dotyczące wyłącznie jednego Pojazdu lub Części. Ten sam Pojazd lub Część nie mogą być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

   Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu lub Części ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie zamieszczanie innych danych kontaktowych w opisie pojazdu, różnych od zawartych na koncie Dealera oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z zawieszeniem świadczenia usług i blokadą Konta.

   Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

   Operator ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Serwisowi, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Dealerowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

   Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez Operatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   Operator może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Dealera na adres siedziby Operatora dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w parametrach Konta Dealera.

   Dealer powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe. Dane teleadresowe podane w treści Ogłoszenia powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach Konta Dealera.

   Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.

   Dealer może rejestrować więcej niż jedno Konto wyłącznie za zgodą Operatora.

   4. ROZDZIAŁ III – ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU – PORÓWNYWARKA CENOWA CZĘŚCI

   1. WSTĘP

   Niniejsza część Regulaminu określa zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkowników w zakresie Porównywarki Cenowej Części – systemu prezentowania ofert na części i akcesoria motoryzacyjne.

   2. OPIS SERWISU I SPECYFIKACJA USŁUG

   Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom Zwykłym informacji o ofertach współpracujących z Operatorem – na zasadach odrębnych umów – e-sklepów prezentujących na łamach Autorii swoją ofertę w zakresie części i akcesoriów motoryzacyjnych.

   e-sklep ma prawo do oznaczenia swojego profilu znakiem „sklep stacjonarny” poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na profilu, pod warunkiem, że spełnia definicję „Sklepu Stacjonarnego” zdefiniowanego w Regulaminie.

   3. OPŁATY

   Korzystanie z Porównywarki Cenowej Części jest bezpłatne dla Użytkowników Zwykłych.

   Opłaty dla Sklepów są zgodne z Cennikiem dla sklepów.

   4. ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

   Treści i dane publikowane na łamach e-Usługi pochodzą z niezależnych od Operatora źródeł (m.in. od współpracujących e-sklepów oraz dostawcy danych słownikowych części i pojazdów – TecDoc) i mimo, że Operator dokłada wszelkich starań co do rzetelności tych treści i danych, odpowiedzialność Operatora za opublikowaną treść i dane, w szczególności w zakresie cen, dostępności i dopasowania części do wybranych pojazdów, jest wyłączona. W szczególności Operator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za treść i działanie usług zewnętrznych, w szczególności portali e-sklepów, do których następuje przekierowanie z e-Usługi.